Perálec

Stručná charakteristika obce

znak obce PerálecÚzemí obce spadá do celku Železných hor a jeho části Sečské vrchoviny a Loučenské tabule. Předěl těchto částí je na cca hranicích obce, leží v nadmořské výšce 460 až 490 m nad m. Okolí Perálce je oblastí s ochranou podzemních vod v plném rozsahu. Severovýchodním směrem od obce leží chráněná rekreační oblast Maštale (chráněný přírodní výtvor - pískovcové skály). Západně od Perálce se nachází evidovaná lokalita státní ochrany přírody " Šilingův důl". Obec je vzdálena 4 km od Proseče . Leží při komunikaci II.třídy Skuteč-Nové Hrady. Perálec je tvořen ulicovou zástavbou podél téměř přímé hlavní komunikace v mírném svahu.Obec se rozkládá na výměře 456ha, z toho zastavěnou plochu tvoří necelých 5ha, lesní půda 40ha, největší rozlohu má zemědělská půda.

Dominantu tvoří památkově chráněný kostel sv.Jana Křtitele se hřbitovem, ve středu obce - vysvěcen roku 1321
                                                                              kostel

Naproti kostelu jednopatrová budova základní školy - vystavené v roce 1880 - 5.stupeň, s družinou a mateřskou školou.

                                                                      škola
Obec vlastní a provozuje místní vodovod s vlastním zdrojem vody a vodojemem, obec je plynofikována. V budově obecního úřadu je obecní knihovna s veřejným internetem.
Před obecním úřadem byl v roce 1947 postaven pomník obětem II. světové války.


Zásobování obyvatel potravinami a spotřebním zbožím je zajišťováno místní prodejnou Jednoty Hlinsko. Prodejnu vystavěla Obec Perálec v r. 1972-1973 a následně odprodala Jednotě Hlinsko

              


V roce 2008 - 2009 byla provedena rekonstrukce obecní budovy na "Společenské a sportovní centrum", kde je pohostinství se sálem ke kulturním, společenským i rodinným akcím , pro děti a případné sportovce tu najdeme pěkné hřiště s umělým povrchem.

                                                    hospoda

 

POHLED DO PERÁLECKÉ HOSPODY


SPOLEČENSKÝ SÁL

                                                                  
Obecní dům před rekonstrukcí    -  V roce 1980 bylo v budově zrušeno pohostinství a od září 1980 do r. 1994 sídlil  v budově   pobočný závod Elektro- Pragy  Hlinsko.                                   


Obec je poměrně zachovalá - výnamnou zeleň tvoří skupinky a aleje vzrostlých lip.

V Perálci je ve střední části (u obecního úřadu) vytvořen prostor tvořící náznak návsi.

   Park byl proveden  v roce 1978 úpravou ze suchého rybníku, kde se již nedržela voda  a jeho obnova- odstranění starych keřů, nová výsadba zeleně s chodníčkem a lavičkami byla realizována v dubnu r. 2021 - provedena pracovníky  Školky Litomyšl,  včetně dodávky a výsadby.                                                          


OBECNÍ SYMBOLIKA A JEJÍ KRÁTKÁ HISTORIE

Dne 5. 12. 2005 převzala paní starostka Milada Drahošová z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Lubomíra Zaorálka, dekret na udělení znaku a vlajky pro OBEC PERÁLEC.

Obecní symbolika a její heraldický popis

Španělský dělený štít. V horní modré části v pravo obrácený stříbrný beránek nesoucí zlatou žerď zakončenou křížem, v levém rohu štítu zlatý lipový list, v zelené patě štítu stříbrné plužní krojidlo.

                                      

List tvoří šest vodorovných pruhů, modrý, bílý, modrý, zelený, bílý a zelený, V poměru 5:3:3:2:1:2. U žerďového okraje horního modrého pruhu žlutý vztyčený lipový list. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
                                                                           
                                                                 
Autor návrhu Mgr. Oldřich Pakosta.

Při zpracování návrhu praporu a znaku obce, bylo nutné užít prvky vymezující jednoznačně lokalitu obce a staly se jimi patron místního kostela sv.Jan Křtitel, jehož atributem je Beránek Boží, barva prezentující Martěnický potok a perálecké sádky, které byly střediskem chovu ryb na rychmburském panství, symbol upozorňující na existenci lipové aleje nesoucí jméno prezidenta T. G. Masaryka a barva a charakteristické nářadí, připomínající zemědělské práce v historii naší obce.
V návrhu znaku obce byly proto použity barvy zlatá, stříbrná, modrá a zelená.
Popis znaku: - v modrém štítě nad zelenou patou s položeným stříbrným krojidlem, stříbrný kráčející beránek se zlatou zbrojí, držící pravou přední nohou ratiště zakončené křížkem, provázený vztyčeným lipovým listem.

V návrhu praporu obce byl vytvořen jednoduchý návrh v souladu s obecně platnými předpisy vexilologie, vycházející důsledně z heraldické předlohy.
List praporu tvoří šest vodorovných pruhů, modrý, bílý,modrý, zelený,bílý,zelený.
U žerďového okraje, žlutý vztyčený lipový list.

Protože, podaný návrh odpovídal heraldickým a vexilologickým pravidlům, byl Podvýborem pro heraldiku, Poslanecké sněmovny ČR schválen dne 26.10.2005 a naše obec mohla začít zvýrazňovat svoji identitu.

Prapor a znak zhotovila firma ALERION Bystřice nad Pernštejnem.

Svěcení znaku a vlajky se konalo 22.října 2006 v kostele sv.Jana Křtitele v Perálci, královehradeckým biskupem Dominikem Dukou, za účasti široké veřejnosti. Důstojného ceremoniálu se ujal náš katolický kněz p.Mazura.
  

Obecní vlajky a znaku se hrdě chopili místní hasiči, kteří vlajku poprvé vztyčili na budově obecního úřadu

Z projevu paní starostky mimo jiné zaznělo:" Važme si obecních symbolů, které jsou symbolem svébytnosti obce, ať tato symbolika probudí ve Vás pocit sounáležitosti a hrdosti na svou rodnou obec Perálec, ať chrání naše domovy a naši obec a ať se nám v jejich znamení všem dobře daří".