Územní plán obce

Zastupitelstvo obce vydalo dne 14.června 2021, podle § 6 odst.5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb. o územném plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů   ( stavební zákon), za použití § 43 stavebního zákona, §13 § 14 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb. o územně plánovací dokumentaci  a evidenci územně plánovací činnosti, § 171 a následujících,  zákona č. 500/2004Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Opatření obecné povahy - Změnu č. 1. územního plánu Perálec.

 

Úplné znění ÚP po změně č. 1.

Zastupitelstvo obce Perálec podle § 6 odst.5 písm.c) zákona a v souladu s § 171, 172, 173 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, vydalo Územní plán Perálec formou opatření obecné povahy usnesením na svém zasedání dne 27.2.2017 v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona. Dle § 172 odst. 2 správního řádu je opatření obecné povahy včetně odůvodnění zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Dokumentace ÚP ... z d e