Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. (DÁLE JE OÚ)

Obec zpracovává OÚ ve veřejném zájmu a nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů.

Zpracování OÚ pro splnění právní povinnosti obce, nebo úkolu prováděného ve veřejném, zájmu nebo při výkonu pravomoci obce , je obci přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne obci ze zvláštních předpisů.

OÚ zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

OÚ jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.. .

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k OÚ, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: OBEC PERÁLEC, IČ. 00270661, se sídlem Perálec 24

DS: s4ib3gn- telefon: 724 180 911 - e-mail: info@peralec.cz

POVĚŘENEC pro OÚ: Ing.Klára Hudečková - tel. +420 720 073 518

  • e-mail: poverenec@litomysl.cz - Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
  • kancelář č. 14
  • úřední hodiny: 
    • po 13 - 16 hod.
    • st 13 - 16 hod. - po telef.domluvě dle potřeby

Výše uvedený pověřenec je jmenován i pro Základní a mateřskou školu Perálec 71.

SMLOUVA Č. 23/2018/PM - výkon pověřence pro ochranu osobních údajů - zde, a pokračování smlouvy zde.