Základní informace

Povinně zveřejňované informace obce Perálec, dle vyhl. č. 442/2016Sb., kterou    se stanoví struktura informací zveřejňovaných  o povinném subjektu dle   zákona č. 106/1999Sb. o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  NÁZEV -    

  OBEC PERÁLEC

 2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ:

     Obec PERÁLEC, jako základní územně samosprávný celek je založen na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 uvedeného právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č.. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů . Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích  svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti, v přenesené půsdobnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:

   a). - zastupitelstvo

      Složení zastupitelstva

 
Milada Drahošová starostka -neuvolněná     724 180 911
Ing. Josef Dvořák místostarosta-neuvolněný 776 292 381
Jiří Albrecht                     člen ZO 725 877 960
Zdeněk Háněl člen ZO 777 078 795
Ladislav Haupt člen ZO 724 311 558
Ivona Holanová člen ZO 606 874 483
Dušan Šimon člen ZO 723 005 327
Bc.Libuše Špičáková člen ZO 721 100 668
Stanislav Vostřel člen ZO 776 615 561
 
   Obec Perálec má 9ti členné zastupitelstvo, které bylo zvoleno při řádných volbách, konaných 5. a 6. října 2018.
                                                               
       Finanční výbor:      předseda -  Ivona Holanová
                                          členové     -  Jiří Albrecht
                                                             -  Zdeněk Háněl
 
       Kontrolní výbor:    předseda  -   Stanislav Vostřel
                                          členové     -   Ladislav Haupt
                                                             -   Miloš Drahoš
 
      Komise školská, kulturní se sborem pro občanské záležitosti:
                                   předseda    -  Bc.Libuše Špičáková
                                   členové       -   Marie Drahošová      -        Ivona Holanová
                                                        -   Miloslava Pešková   -        Věra Petříčková
                                                        -   Irena Sysová        -             Marie Vostřelová
   
  b).  rada obce není zřízena
    
     
4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
 
                                - POŠTOVNÍ ADRESA i adresa úřadovny pro osobní návštěvu                            OBECNÍ ÚŘAD PERÁLEC,
 se sídlem PERÁLEC 24, 539 44 Proseč
 
    -ÚŘEDNÍ HODINY     středa od 17.00  do  20.00 hod = od 1.dubna  do 31.10.
                                           středa od 14.00  do 17.00 hod  = od  1.listopadu do 31.3.
 
   -TELEFONNÍ ČÍSLA:  469 321 210
 
    -INTERNETOVÉ STRÁNKY:    www.peralec.cz
 
   -ADRESA e-podatelny:     info@peralec.cz
 
   -ID  datové schránky -      s4ib3gn
 
                            Účetní obce  -  Iveta Nováková      - tel. 602 651 189                              
                       
                             Kronikářka -  Bc. Libuše Špičáková                                         
 
Veřejný internet  a knihovna
 
 Veřejný internet - je umístěn v obecní knihovně 
- je přístupný v době provozní doby knihovny -
Vedoucí obecní knihovny -  Iva Vostřelová
 
STŘEDA od 16³°  do 17³° hod  
 
 
5. BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
     -  základní běžný účet  -     česká spořitelna a.s.  - č.ú. 1141645309/0800
-  účet pro příjem dotací: česká národní banka - č.ú. 94-6611531/0710
 
 
6. Identifikační číslo organizace (IČO)
  00270661
 
7. Daňové identifikační číslo - (DIČ)
 
CZ 00270661 - nejsme plátci DPH
 
8. DOKUMENTY
 
-  ÚZEMNÍ PLÁN OBCE -  z d e
                   -  ROZPOČET OBCE -  na.www.peralec.cz
                               
               -   STRATEGIE ROZVOJE OBCE  - Z D E
 
Územní veřejná správa
po zrušení okresních úřadů - pro OBEC PERÁLEC:
                 
                         Obec s rozšířenou působností:   Městský úřad CHRUDIM
                       Pověřený obecní úřad:                Městský úřad SKUTEČ
                       Stavební úřad:                             Městský úřad PROSEČ
                            Matriční úřad:                                    PROSEČ
                            Finanční úřad:                                 CHRUDIM
                           Katastrální úřad:                            CHRUDIM
                            Pozemkový úřad:                           CHRUDIM
                           Okresní soud:                                CHRUDIM
                            Celní úřad:                                      CHRUDIM
                               Vojenská správa:                            PARDUBICE
 
Ověřování pravosti podpisů, opisů nebo kopií
 
Obecní úřad provádí ověřování pravosti podpisů a ověřování shody opisů nebo kopií,
dle z. č. 21/2006 Sb. v platném znění.
 
ověření - za  každý podpis - správní poplatek 30,- Kč
ověření kopie za každou započatou stránku - správní poplatek 30,- Kč
 
 
-Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
V kanceláři obecního úřadu Perálec,
 
  Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a nebo obdržet rozhodnutí :
 
Poštou na adresu Obecní úřad Perálec, se sídlem Perálec 24, 539 44 Proseč ,
nebo osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
 
 
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu :
Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu v zákonné lhůtě, která je uvedená v rozhodnutí v odstavci odvolání.
 
Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání
e-mail: info@peralec.cz
prostřednictvím datové schránky: s4ib3gn
 
Organizace zřizovaná obcí:
 
Příspěvková organizace Základní a mateřská škola v Perálci čp 71, okres Chrudim,
sdružuje: základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní dužinu
IČO  70 99 24 28
Číslo účtu 11453227359 / 0800

 mapa