Kvalita pitné vody

Výsledky zkoušek ze dne 02.03.2021   - zde

10. 12. 2020 - Vzorky pitné vody - 20.11.2020

Výsledek zkoušek

21. 7. 2020 - PROTOKOLY Z ODBĚRU VZORKŮ PITNÉ VODY

    Kvalita pitné vody v České republice se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví                 č. 258/2000Sb., v platném znění a vyhláškami, které se k tomuto zákonu vztahují- vyhl.č. 252/2004Sb., pro pitnou vodu a další.

    V těchto předpisech jsou zahrnuty požadavky evropských směrnic pro pitnou vodu /98/83ES/.  Jsou zde rovněž stanoveny hygienické požadavky na pitnou vodu,  četnost a rozsah kontroly pitné vody.  - vyhl. 252/2004Sb. 

    PRAVIDELNÉ ROZBORY DODÁVANÉ PITNÉ VODY A ODBORNÝ DOHLED NA JEJÍ KVALITU PROVÁDÍ   -  VODNÍ  ZDROJE  EKOMONITOR  spol.s.r.o.  Píšťovy 820,   537 01 Chrudim,  na základě smluvního vztahu s naší obcí.

    Výsledky kontrol kvality pitné vody jsou předávány dalším oprávněným orgánům.

Provozovatel vodovodu - OBEC PERÁLEC kontroluje kvalitu vody jak při odebírání ze zdroje, tak v distribuční síti a v kohoutku v domácnostech odběratelů.

Voda odpovídá Vyhl.č. 252/2004Sb. ve všech sledovaných ukazatelích kromě železa, vápníku a hořčíku, který je dán geologickými podmínkami a je legální.

- surová voda - červen 2019

-   tvrdost vody                           -   1,9  mmol/l                   

-   pH- jednotka neurčena      -    6,7

-   dusičnany                             -  31,2  mg/l                          

-   hořčík                                     -   1,96  mg/l           

-   vápník                                    -  97,2  mg/l    

VZORKY PITNÉ VODY   VE VODOVODNÍ  SÍTI

- pitná voda - odběr čp. 80 - listopad 2019  -  z d e

- odběr ze sítě - čp. 24 - březen 2020   -  z d e

- pitná voda v síti - čp. 32  -  červen  2020

- pitná voda v síti čp. 86 - září 2020

xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc

VZORKY - surová  voda - studna  - ROK 2020

- odběr surové vody- studna - červen - z d e

- odběr surové vody-studna  - září 2020