Místní vodovod

0. 0. 0 - MÍSTNÍ VODOVOD

   Místní obecní vodovod -

 V roce 1959  místní zemědělské družstvo prohloubením pramene Krchovka o 2m  a položením vodovodního řadu, přivedla vodu do zemědělského areálu- kravína a výkrmny vepřů  pod Perálci.

  V roce 1963 byl zpracován projekt na místní vodovod s vodojemem nad strání asi nad čp. 70. Od stavby vodojemu bylo však z důvodu nedostatku finančních prostředků upuštěno.

V říjnu roku 1966 po schválení částečné státní dotace  byla zahájena výstavba v akci "Z" a svépomocí občanů  novou studnou - situavanou  5m pod pramenem KRCHOVKA. Studna je hluboká 6 m  o průměru 3m. Stávající pramen byl zasypán lomovým kamenem a kamennou drtí s předchozím propojením pramenu na novou studnu, dvěma betonovými rourami o průměru 10cm.  Pokračováno bylo výstavbou čerpací stanice, postupnými výkopovými pracemi a pokládáním vodovodního litinového potrubí o průměru 125 mm po vsi. Odbočující rozvodné řady jsou litinové o průměru 80mm.

Vodovod byl dokončen v roce 1970 a kolaudován 1.března 1971 -

  - je ve  vlastnictví OBCE PERÁLEC - obec je i provozovatelem vodovodu

  Obsluhou čerpací stanice byl pověřen  FRANTIŠEK DRAHOŠ , Perálec 64.

  Obsluhu prováděl do roku  1980, kdy převzal starost o čerpačku jeho syn MIROSLAV DRAHOŠ,  Perálec  72, který vykonával obsluhu čerpací stanice pro Perálec, i Hněvětice  a starost o vodojem do roku 2005.

   Od roku 2005 provádí obsluhu  syn Miroslava Drahoše  - MIROSLAV -  PERÁLEC 72,  který dakazuje denně,  že si uvědomuje svoji odpovědnost a bez jakéhokoliv výpadku  zajišťuje plynulé dodávky pitné vody do místního vodovodu.

V roce 1972 byla rozšířena vodovodní přípojka -litinové roury o průměru 80, pro novou výstavbu rodinných domků - nová ulice  ( od čp. 86 k čp. 93).

Vodovod do Kutřína - 

byl  vybudovám v roce 1976 s napojením v nově zřízené  šachtě pod Perálci, přes Martinický potok. Proto, že se v rámci okresu předpokládalo, že vodovod bude pokračovat do Předhradí a do Skutče, byly předepsány vodovodní roury PVC o průměru 160mm až  před čp. 22  - dále po návsi jsou roury  90mm, PVC.

V roce 1989 byla provedena výměna původního vodovodního potrubí od čerpací stanice až k čp. 9 na začátek obce  - vodovodní roury PVC o průměru 160mm a propojeno s litinovým potrubím o průměru 125mm.

   Následně bylo provedeno propojení do vodojemu Zderaz a v roce 1983, pro nedostatek vody v místním zdroji vody bylo provedeno posílení místního zdroje přípojkou z vodovodu Nových Hradů od Chřibů až do předávacího potrubí v šachtě u zahrady čp.79 Zderaz.

V roce 1997 byl připravován projekt na výstavbu vlastního vodojemu a současně obec Hluboká připravovala projekt na propojení vodovodního řadu od vodního zdroje Krchovka.

V roce 1998 byla v Perálci uskutečněna stavba vodojemu  o dvou akumulačních nádržích - celkový objem 150m3 s propojením na vodovodní řad od Chřibů ( z Nových Hradů). Stavba byla financována z rozpočtu obce a částečnou finanční dotací Ministerstva zemědělství ČR.

  -   28. října 1999  byla zahájena dodávka vody do obce Hluboká, následně do Březin a Stříteže.    

                 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-                          

         

V roce 2008 byla za pomocí finanční dotace Krajského úřadu Pardubického kraje provedena rekonstrukce čerpací stanice - byly odstraněny staré tlakové nádoby - osazena nová ponorná čerpadla a provedena celková oprava budovy s výměnou potrubí od čerpačky, k vodovodní šachtě, vodovodu  pro obec Hlubokou, která je pod oplocením v ochranném pásmu vodního zdroje.

        

 

        

                 TAKTO VYPADALA  ČERPACÍ STANICE PŘED REKONSTRUKCÍ

Rok 2012 - v důsledku často se vyskytujícího  vyššího obsahu dusičnanů v pitné vodě, než dovoluje norma, bylo po konzultaci s okresní hygienickou stanicí Chrudim a firmou Vodní zdroje Ekomonitor Píšťovy, přikročeno  k instalování technologie na snížení dusičnanů v pitné vodě.

                

            

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

 

 

V únoru roku 2014 byla ve vodojemu zřízena AT stanice pro zajištění dodávky  pitné vody z místního vodovodu a tím i zajištění tlaku v potrubí, do nové zástavby rodinných domků v ulici  pod vodojemem.

V září r. 2014 byla provedena výměna hydrantu před čp. 53 a dále v souvislosti s přípravou stavebních parcel pod vodojemem byla provedena částečná  přeložka vodovodního řadu pod vodojemem - původní PVC 160mm za PE 160mm - 56 bm.

 

   V září až listopadu byla provedena  výměna vodovodního potrubí do Kutřína až před čekárnu - původní PVC -průměr 160mm - stávající-průměr  90mm PE-celkem 1 147bm.

Při výměně vodovodního potrubí bylo instalováno nové trasové šoupě před čp. 76 /bývalo za zahrádkou v louce/.

                           

                               Uzávěry a trasové šoupě před čekárnou v Kutříně

                                                                                                                                                       

 

 

  V červnu 2017  na vodovodní řad u čp. 53, bylo vsazeno nové trasové šoupě průměr 125 - zrušeno bylo staré šoupě v zeleném pásu u obrubníku.

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2016 - místo svislého žebříku ve vodojemu, zřízeny schody - zhotovil:

pan Ladislav Drahoš z Boru, který v naši obci         prováděl i odbornou práci  při realizaci hřiště.                 

 V červenci 2017 byla provedena výměna nefunkčního trasového šoupěte na vodovodním potrubí mezi zahradou čp. 72 a zhradou čp. 63 - šoupě průměr 100mm.

 

 

                               

 

 

 

 

V srpnu r. 2017 byla provedena výměna nefunkčního trasového šoupěte před čp. 27, které uzavírá vodovodní trasu vpravo k čp. 47, 51, 28, 29 a dále až k býv. nemovitosti čp.50

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

a tentýž den provedena výměna nefunkčního uzávěru u domovní přípojky k čp. 59

 

 

 

 

 

 

V roce 2019 - 8. až 10. května, obec jako provozovatel a vlastník vodovodu, pokračovala ve výměně uzávěrů na vodovodním potrubí.

            Dále byla  provedena výměna hydrantu za čp.5, uzávěru hydrantu, uzávěru trasového šoupěte a uzávěru domovní přípojky   k bývalému čp. 6. - viz foto výše                       

 

 

 

  V roce 2021 -bylo na čerpací stanici vodovodu

instalováno umyvadlo se skříňkou a elektrickým

ohřívačem vody. Bylo to potřebné pro zlepšení

hygienických podmínek  obsluhy.

 

 

 

Rok 2023:           -  na výtlačném vodovodním řadu za budovou obecního úřadu,  bylo instalováno                                 nové trasové šoupě - výše foto

      

                                        

V září, na objekt vodojemu byl nově instalován okapový žlab se svodem dešťových vod.

 

 

 

 

ROK   2024:

  V dubnu, do vjezdu k vodojemu, byla

instalována,  již po čtyři roky odkládaná

akce, nová brána s dálkovým ovládáním.

 

 

9. 3. 2020 - Oprava výtlačného vodovodního řadu před čp.96

při opravě poruchy před čp. 96oprava poruchy před čp. 96

9. 12. 2020 - Další a to druhá oprava výtlačného vodovodního řadu před čp. 96