Místní vodovod

0. 0. 0 - MÍSTNÍ VODOVOD

   Místní obecní vodovod -

 V roce 1959  místní zemědělské družstvo prohloubením pramene Krchovka o 2m  a položením vodovodního řadu, přivedla vodu do zemědělského areálu- kravína a výkrmny vepřů  pod Perálci.

  V roce 1963 byl zpracován projekt na místní vodovod s vodojemem nad strání asi nad čp. 70. Od stavby vodojemu bylo však z důvodu nedostatku finančních prostředků upuštěno.

V říjnu roku 1966 po schválení částečné státní dotace  byla zahájena výstavba v akci "Z" a svépomocí občanů  novou studnou - situavanou  5m pod pramenem KRCHOVKA. Studna je hluboká 6 m  o průměru 3m. Stávající pramen byl zasypán lomovým kamenem a kamennou drtí s předchozím propojením pramenu na novou studnu, dvěma betonovými rourami o průměru 10cm.  Pokračováno bylo výstavbou čerpací stanice, postupnými výkopovými pracemi a pokládáním vodovodního litinového potrubí o průměru 125 mm po vsi. Odbočující rozvodné řady jsou litinové o průměru 80mm.

Vodovod byl dokončen v roce 1970 a kolaudován 1.března 1971 -

  - je ve  vlastnictví OBCE PERÁLEC - obec je i provozovatelem vodovodu

  Obsluhou čerpací stanice byl pověřen  FRANTIŠEK DRAHOŠ , Perálec 64.

  Obsluhu prováděl do roku  1980, kdy převzal starost o čerpačku jeho syn MIROSLAV DRAHOŠ,  Perálec  72, který vykonával obsluhu čerpací stanice pro Perálec, i Hněvětice  a starost o vodojem do roku 2005.

   Od roku 2005 provádí obsluhu jeho syn MIROSLAV DRAHOŠ, PERÁLEC 72,  který dakazuje denně,  že si uvědomuje svoji odpovědnost a bez jakéhokoliv výpadku  zajišťuje plynulé dodávky pitné vody do místního vodovodu.

V roce 1972 byla rozšířena vodovodní přípojka -litinové roury o průměru 80, pro novou výstavbu rodinných domků - nová ulice  ( od čp. 86 k čp. 93).

Vodovod do Kutřína - 

byl  vybudovám v roce 1976 s napojením v nově zřízené  šachtě pod Perálci, přes Martinický potok. Proto, že se v rámci okresu předpokládalo, že vodovod bude pokračovat do Předhradí a do Skutče, byly předepsány vodovodní roury PVC o průměru 160mm až  před čp. 22  - dále po návsi jsou roury  90mm, PVC.

V roce 1989 byla provedena výměna původního vodovodního potrubí od čerpací stanice až k čp. 9 na začátek obce  - vodovodní roury PVC o průměru 160mm a propojeno s litinovým potrubím o průměru 125mm.

   Následně bylo provedeno propojení do vodojemu Zderaz a v roce 1983, pro nedostatek vody v místním zdroji vody bylo provedeno posílení místního zdroje přípojkou z vodovodu Nových Hradů od Chřibů až do předávacího potrubí v šachtě u zahrady čp.79 Zderaz.

V roce 1997 byl připravován projekt na výstavbu vlastního vodojemu a současně obec Hluboká připravovala projekt na propojení vodovodního řadu od vodního zdroje Krchovka.

V roce 1998 byla v Perálci uskutečněna stavba vodojemu  o dvou akumulačních nádržích - celkový objem 150m3 s propojením na vodovodní řad od Chřibů ( z Nových Hradů). Stavba byla financována částečnou finanční dotací Ministerstva zemědělství ČR.

  -   28. října 1999  byla zahájena dodávka vody do obce Hluboká a následně na Březiny a Střítež.    

                                             

         

V roce 2008 byla za pomocí finanční dotace Krajského úřadu Pardubického kraje provedena rekonstrukce čerpací stanice - byly odstraněny tlakové nádoby - osazena nová ponorná čerpadla a provedena celková oprava budovy s výměnou potrubí od čerpačky k šachtě na Hlubokou, která je vedena v ochranném pásmu, pod oplocením.

        

 

        

                 TAKTO VYPADALA  ČERPACÍ STANICE PŘED REKONSTRUKCÍ

Rok 2012 - v důsledku často se vyskytujícího  vyššího obsahu dusičnanů v pitné vodě, než dovoluje norma, bylo po konzultaci s okresní hygienickou stanicí a firmou Vodní zdroje Ekomonitor Píšťovy, přikročeno  k instalování technologie na snížení dusičnanů v pitné vodě.

                

            

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:

- ZÁKON č. 274/2001Sb.,  O  VODOVODECH  A  KANALIZACÍCH

- VYHLÁŠKA č. 428/2001 Sb. A MNOHO DALŠÍCH  ZÁKONŮ  A  VYHLÁŠEK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   V únoru roku 2014 byla ve vodojemu zřízena AT stanice pro zajištění dodávky  pitné vody z místního vodovodu a tím i zajištění tlaku v potrubí, do nové zástavby rodinných domků pod vodojemem.

    V  měsíci září 2014 byla provedena výměna hydrantu u čp. 53 a v souvislosti přípravy stavebních parcel pod vodojemem,  byla provedena  přeložka vodovodního řadu pod vodojemem .-původní PVC 160mm  za 160mmPE - 56bm.

V září až listopadu 2014 byla provedena výměna vodovodního potrubí do Kutřína až před čekárnu - původní PVC -průměr 160mm - stávající-průměr  90mm PE-celkem 1 147bm.

Při výměně vodovodního potrubí bylo instalováno nové trasové šoupě před čp. 76 /bývalo za zahrádkou v louce/.

                           

Uzávěry a trasové šoupě před čekárnou v Kutříně

 

V červnu 2017 bylo na vodovodní řad u čp. 53 vsazeno nové trasové šoupě průměr 125mm - zrušeno staré v zeleném pásu u obrubníku

V rocee 2016 - místo svislého žebříku, zřízeny schody ve vodojemu - zhotovil:        

   pan Ladislav Drahoš z Boru.

                

V červenci 2017 byla provedena výměna nefunkčního trasového šoupěte na vodovodním potrubí mezi zahradou čp. 72 a zhradou čp. 63 - šoupě průměr 100mm.

                                  V měsíci srpnu  2017- 30. srpna byla provedena výměna nefunkčního trasového šoupěte před čp. 27, které uzavírá trasu vpravo k čp. 47, 51, 28, 29 a dále až k  bývalému čp. 50.

a tentýž den výměna nefunkčního  uzávěru u vodov. přípojky k čp. 59.

  V roce 2019 - 8. až 10. května, obec jako provozovatel a vlastník vodovodu, pokračovala ve výměně uzávěrů na vodovodním potrubí.

  Byla provedena výměna hydrantu za čp. 5, uzávěru hydrantu, trasového šoupěte a uzávěru domovní přípojky k bývalému čp. 6.  viz foto níže uvedené

V roce 2021, na čerpací stanici vodovodu bylo  pro zlepšení podmínek obsluhy čerpací stanice instalováno umyvadlo se skříňkou a elektrickým   ohřívačem vody.                                               

 

 

Rok 2023:

- na výtlačném vodovodním řadu, za budovou obecního úřadu, bylo zřízeno nové trasové šoupě

                               V září 2023 byl na vodojem nově instalován okapový žlab

                                                             a svod dešťových vod.                                                 

9. 3. 2020 - Oprava výtlačného vodovodního řadu před čp.96

při opravě poruchy před čp. 96oprava poruchy před čp. 96

9. 12. 2020 - Další a to druhá oprava výtlačného vodovodního řadu před čp. 96

13. 10. 2023 - Rok 2023

Údržba vodojemu - 20.9.2023 - nový žlab a svod.

 

                    

Koncem září, bylo  instalováno nové trasové šoupě na výtlačném řadu za budovou obecního úřadu.