Historie školy

21. 7. 2020 - HISTORIE PERÁLECKÉ ŠKOLY

STARÁ ŠKOLA:

Stará škola byla v čp. 56 a byla 4.dubna 1880 prodána veřejnou dražbou Antonínu Krejsovi, nájemci hostince ve Zderazi, za nejvyšší podání per 900 zlatých.  1.září 1880 nastoupil podučitelské místo Karel Prokop, rodem z Budče u Dolních Kralovic. Od 15.září až do 21.listopadu se ve staré škole muselo vyučovat tak, že první třída se             s druhou střídala.

    Jako zatímní podučitel  působil v Perálci od 12.prosince 1888  do 30.září 1889 Václav Zdeněk Hackenschmied, z jehož bohaté literární a hudební činnosti máme v obecním archivu  perokresbu peráleckého kostelíčka a na ní tento text:

 Perálecký kostelíčku

 ty stojíš na vršíčku,

koukají hoši z tebe, 

jako andělé s nebe. 

Můj milý taky kouká, 

je-li tam jeho holka: 

poznal jí po šátečku,

ona ho po kloboučku.

NOVÁ ŠKOLNÍ BUDOVA:

Vhodný pozemek  pro výstavbu školy byl zakoupen místní školní radou od Karla Kopeckého, z Perálce čp. 26 za 285 zl.

Provedení stavby bylo veřejně vyhlášeno novinami a po veřejné dražbě dne 16.srpna 1879, svěřeno staviteli ze Skutče panu Karlu Fialovi, za nejnižší  podání 9 300 zlatých.

Nákres plánu  a rozpočet nové trojtřídní školy byl svěřen panu Františku Liškovi ze Skutče, který stavbu rozpočetl na 12 300 zl.  Stavba započala  na jaře roku 1880  a měla býti úplně dokončena do 31.července 1880, že však bylo ale léto  tohoto roku velice deštivé, stalo se dokončení stavby o čtvrt roku později.

Celá stavba školy se stavebním místem stála 10 358 zlatých za vícepráce 800 zlatých.

Nová školní  budova posvěcena byla 21.listopadu 1880, důstojným  P. Josefem Pochybou, vikářem Novohradským, s asistencí P. Alojse Kopeckého, faráře z Proseče a Karla Kepperta, faráře z Rychmburku. Obřad vykonán odpoledne v neděli za přítomnosti četného obecenstva domácího a přespolního, potom promluvil P. Alojs Kopecký ve zdejším chrámu Páně.

 Děti poprvé v nové škole:

Následujícího dne 22.listopadu  1880 v pondělí uvedeny dítky do nové krásné školy, kdež se ve dvou třídách vyučovalo: v 1.třídě působil Karel Prokop, maje 125 žáků,  2.třídu ponechal si Petr Král, zatímní učitel, kde se nacházelo 127 žáků.  Pro dnešek celkem neskutečných  252 žáků.

Usnesením velslavné C.a.k. zemské školní rady v Praze čís. 8229 ze dne 25.dubna 1880 povoleno vyučování ve 3. třídě školy zdejší od 1.ledna 1881.

Dne 28.února 1881 se do perálecké školy spolu s matkou stěhuje Josef Vítek, podučitel na obecné škole v Luži.. Ten byl také dekretem Zemské školní rady v Praze dne 4.června 1881 ustanoven prvním řídícím učitelem v nové škole s ročním služným 400 zlatých a funkčním přídavkem 100 zlatých dle IV.třídy.  Petr Král zastupující řídící učitel v měsíci červenci 1881 odešel na zasloužilý odpočinek  (výsluž 480 zlatých), přesídlil do Skutče, kde za krátký čas zemřel.

 Školní zděné záchody byly vystavěny v roce 1923, jak se píše v obecní kronice.

Dne 2.prosince 1946 začalo ve škole stravování dětí.

Žáci z obce Hluboká chodili do perálecké školy do roku 1905, kdy byla v tomto roce              v Hluboké postavena škola.

V obci Hluboká v r. 1975 byla škola zrušena a žáci přešli do perálecké škioly od 1.září 1975 i s paní učitelkou Dostálovou, která v naší škole učila do 30.6.2001.

  V roce 1986 - 1987 provedla  obec v perálecké škole   celkovou rekonstrukci budovy školy a to jak MŠ tak ZŠ.

  v roce 2019 byla ve školní budově provedena rekonstrukce celého systému ústředního vytápění s výměnou plynových kotlů a úpravou stávající kotelny.

V historii nové perálecké školy bylo  do roku 2022 celkem  12 řídících učitelů:

Josef Vítek 04. 6. 1881      -   1. 9.  1899
František Macek 09.10.  1900    -  11. 5. 1919
Josef Břeň 01. 8.  1919     -   1. 8.   1927
 Josef Drahoš 05.11.1927      -    1.11.  1944
Viktorie Vostřelová 01.12. 1944     -   30.4.  1948
Stanislav Vančura 01. 5.  1948     -   31.8.   1950
Miroslav Zlevor 01. 9.  1950     -   31.8.   1956
Vladimír Findejs 01. 9.  1957     -   31.10.1969
Jaroslav Koukal 01.11. 1969     -   30.6.  2001
Dana Brdíčková 01. 7.  2001     -    25.8. 2005
Eva Kolisková 25.8. 2005       -    1. 8.  2008
Jana Vosmeková do 30.6.  2009 - zastupující ředitelka
Jana Vosmeková

01. 7.  2009   -    provdána Vimrová-ředitelka

                         Marie Dvořáková  01.07.2020 30.6.2022        zastupující ředitelka

  Počty žáků  v uplynulých letech:

1880/81 =  252 1883/84   =  273 1884/85  =  330
1894/05  =  300 1904/05 =  197 1921/22   =  191
1925/26  =  135 1941/42  =  100 1959/60 =    43
1972/73  =     37 1999/00  =    30  2000/10  =

                                                 xcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc

PAMĚTNÍ DESKA V BUDOVĚ ŠKOLY p.řídícímu JOSEFU DRAHOŠOVI

     Pan řídící Drahoš se za svého působení stal vůdčí osobností společenského a kulturního života v obci, byl vynikajícím organizátorem  a "duší"  "Spolku divadelních ochotníků Perálec-Kutřín".

      Aktivně pracoval v hasičském hnutí jak v obci, tak i ve Správním výboru hasičského sboru ve Skutči, kde byl velitelem obvodu. Po nástupu fašismu se zapojil do odbojového hnutí vysokomýtského hasičstva a v říjnu 1944 přechovával v budově školy  generála Svatoně, zastřeleného gestapem spolu s kapitánem Soškou 1.11.1944 na Pasekách.

          Josef DRAHOŠ byl 1.listopadu 1944 v perálecké škole - před zraky svých žáků gestapem  zatčen   a později uvězněn v terezínském koncentračním  táboře. Dočkal se osvobození tábora, ale v lounské nemocnici 20.května 1945 zemřel na otravu tyfem.

        Místní školní rada za součinnosti Místního národního výboru v Perálci - starosty obce pana Františka Macháčka, uspořádala 3.listopadu 1946 pietní vzpomínku a odhalení pamětní desky řídícímu učiteli Josefu Drahošovi  v chodbě přízemí  obecné školy v Perálci, kde působil ku prospěchu dětí téměř 18 let.

                                                                                                                                                       XXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 MATEŘSKÁ ŠKOLA - Zemská školní rada v Praze výnosem číslo I - 1273/3 ai 1945 ze dne 11.října 1946 schválila otevření veřejné mateřské školy v Perálci pro děti od 3 do 6 let.  První učitelkou byla  Věra Košňarová z Proseče

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozhodnutím  Školského úřadu Chrudim byla škola dne   26.3.1996  zařazena do sítě škol předškolních zařízení a školských zařízení     s názvem:

Základní škola - 1.stupeň Perálec    od 1.9.1998 - název školy - Základní škola 1.stupeň Perálec 71, okres Chrudim-                                      

právní forma - zálohová organizace      

                                               mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn                

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Praha se od 1.1.2001 změnil název školy na:Základní škola, Perálec, okres Chrudim  -právní forma -organizační složka obce - zřizovatel  je Obec Perálec.

OBEC Perálec zřizuje usnesením Zastupitelstva obce Perálec č. 1/2002 ze dne 24.října 2002 podle § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 84 odst.2 písm e). zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , § 27 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů  ke dni 1.ledna 2003, příspěvkovou organizaci  s právní subjektivitou názvem:    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERÁLEC, OKRES CHRUDIM     základní škola, mateřská škola, školní družina  a školní jídelna

                                      xooooooooooooooooooooooooooooooooo

Změna názvu školy od 1.ledna 2006 na:

Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim 

Zastupitelstvo obce Perálec schválilo na svém veřejném zasedání  dne 13.ledna 2006 zřízení 5.ročníku základní školy, znamená to, že ve škole bude vzdělání prvního stupně, pro první až pátý ročník základfní školy.                                                                                                                                                                

 

525_skola.jpg

 

523_img-0020.jpg524_img-0018.jpg526_img-0017.jpg527_img-0015.jpg574_skola-povoden.jpg575_skola-povoden-0001.jpg576_img-0016.jpg