Územní plán obce

Zastupitelstvo obce Perálec podle § 6 odst.5 písm.c) zákona a v souladu s § 171, 172, 173 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, vydalo Územní plán Perálec formou opatření obecné povahy usnesením na svém zasedání dne 27.2.2017 v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona. Dle § 172 odst. 2 správního řádu je opatření obecné povahy včetně odůvodnění zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Dokumentace ÚP ... z d e